Login

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR) 

I. SPRÁVCE 

1) Správcem vašich osobních údajů je organizátor soutěže Realitní projekt roku, Mgr. Dana Hradecká, sídlem Wolkerova 965/15, 160 00 Praha 6, IČ: 883 25 067 (dále jen „Organizátor“). 

2) Kontaktní údaje Organizátora: 

 • Adresa pro doručování: Zborovská 619/49, 150 00 Praha 5 - Malá Strana. 
 • E-mail: hradecka@projektroku.cz 
 • Telefon: 605 292 801 

3) Organizátor nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

4) Zpracování vašich osobních údajů provádí Organizátor. Zpracování je prováděno v jejích provozovnách, pobočkách a sídle jednotlivými pověřenými zaměstnanci Organizátora, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Organizátor vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. Organizátor podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Organizátor svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. 

II. ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE 

1) Nemáte povinnost osobní údaje Organizátorovi poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je však požadavkem k tomu, aby s vámi Organizátor mohl uzavřít smlouvu, podepsat objednávku nebo přihlášku do soutěže. Organizátor vaše osobní údaje vyžaduje právě pouze pro potřeby Organizátora (z důvodu, pro účel a po dobu, jak níže podrobně rozvedeno). V žádném případě nebudou vámi poskytnuté osobní údaje prodávány dalším subjektům ani nebudou využívány jiným komerčním způsobem. 

2) Organizátor zpracovává zejména vaše následující osobní údaje: 

 • Jméno a příjmení 
 • Adresu 
 • E-mailovou adresu 
 • Telefon 
 • Bankovní spojení 
 • IČ a DIČ 
 • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (objednávky, přihlášky), např. informace o developerském projektu) 
 • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany 

3) Zpracovávané osobní údaje získá Organizátor buď přímo od vás (tím, že je poskytnete např. v rámci registrace do služby, nebo z individuální korespondence s vámi), nebo z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.) 

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH DŮVODŮ 

1) Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy, podpis objednávky, podpis přihlášky a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b), Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR), splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR). 

2) Oprávněným zájmem Organizátora (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je také přímý marketing, tj. vaše osobní údaje Organizátor zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.). Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu. 

3) Pokud jste Organizátorovi udělili váš souhlas (např. v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášce k odběru obchodních sdělení, apod.), zpracovává Organizátor vaše osobní údaje na základě tohoto udělení (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích Organizátora apod. 

IV. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1) Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je dána plněním smlouvy a následným uchováním daňových dokladů za objednanou a dodávanou službu. Z důvodu oprávněného zájmu lze vaše informace zpracovávat po dobu 3 let, nejdéle však do doby než vznesete proti takovému zpracování námitku. 

2) V případě udělení souhlasu budou vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, které může být učiněno písemně na adrese Organizátora či e-mailem na adresu hradecka@projektroku.cz. 

V. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1) Zpracování vašich osobních údajů je prováděno Organizací, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Organizátora mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být: 

 • dodavatelé externích služeb pro Organizátora (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby apod.), 
 • provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií využívaných Organizátorem, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Organizátora, 
 • v nezbytně nutném rozsahu účetní, daňoví poradci, auditoři, advokáti Organizátora, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb, 
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Organizátora, 
 • orgány veřejné správy, 
 • případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Organizátor nevyužívá. 

2) Organizace nemá v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI. VAŠE PRÁVA 

1) Máte právo: 

 • požadovat po Organizátorovi informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, 
 • požadovat po Organizátorovi vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů, 
 • vyžádat si u Organizátorovi přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
 • požadovat po Organizátorovi výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, 
 • na přenositelnost vašich osobních údajů, 
 • odvolat kdykoli souhlas udělený ke zpracování vašich osobních údajů, 
 • v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Organizátorovi (čl. III odst. 2) vznést námitku 
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů obrátit se na Organizátora nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Děkujeme 
Organizátor soutěže Realitní projekt roku